Spolupracujeme s ověřenými dodavateli 


Akreditované analytické laboratoře ALS Czech Republic 

Projekce vodohospodářských staveb  
Aquaform CZ s.r.o. - dodavatel čistíren odpadních vod, septiků, zemních filtrů, akumulačních nádrží a dalších vodohospodářských zařízení


Společnost Forsapi s.r.o. je zaměřena na řešení projektů a vytváření odborných týmů řešících konkrétní problémy v oblastech životního prostředí a monitoringu vlivů antropogenního působení na kvalitu povrchových, podzemních vod a na horninové prostředí, včetně faktorů ovlivňujících lidské zdraví. Firma byla založena roku 1991 se zaměřením na realizaci vrtaných studní a na instalaci tepelných čerpadel.
Odborné a technické zázemí firmy je zárukou toho, že vždy dokážeme najít optimální řešení požadavku zákazníka, jak z hlediska problematiky výstavby vodního zdroje, tak z hlediska problematiky úsporného vytápění tepelnými čerpadly